۹۹ درصد جمعيّت اتريش آلمانى زبان هستند و يک درصد بقيه که از اقليت‌هاى کروات و مجار، چک و اسلاو و ترک تشکيل يافته که در ايالت‌هاى بورگن لند، و کارنتيا و وين اقامت دارند به زبان مادرى خود سخن مى‌گويند.


مردم اتريش زبان آلمانى را با لهجه‌هاى متفاوت در ايالت‌هاى آن تکلم مى‌کنند و خط مورد استفاده آنها خط لاتين است.