در ”تمرينات دو نفرهٔ پل‌سازي“، با افزايش قابليت‌هاى مخصوص پل‌سازي، حد متوسطى از محافظت، از کشتى‌گير مجرى وجود دارد، که اين تمرينات عبارتند از:


۱. در اين تمرين، کشتى‌گير روى پل عقب رفته، نفر کمکى سعى مى‌کند با کمک دست خود که به زير کمر او قرار مى‌دهد و به‌طرف بالا مى‌کشد، قوس کمر او را افزايش دهد (شکل ۱. نوعى تمرين پل‌سازى دو نفره).


۱. نوعى تمرين پل‌سازى دو نفره
۱. نوعى تمرين پل‌سازى دو نفره

۲. در اين تمرين، يک نفر از پهلو، دست مجرى را در حالت ايستاده گرفته، مجرى از پشت به روى پل عقب مى‌رود و سپس نفر کمکى او را از روى پل بلند مى‌کند و همين عمل تکرار مى‌شود (شکل ۲. نوعى تمرين پل‌سازى دو نفره).


۲. نوعى تمرين پل‌سازى دو نفره
۲. نوعى تمرين پل‌سازى دو نفره

۳. در اين تمرين، در حالى که دو نفر مقابل همديگر قرار دارند، دست‌هاى همديگر را مى‌گيرند و يکى از آنها از پشت به روى پل عقب مى‌رود و نفر ديگر با قرار دادن يک پاى خود بين پاهاى مجري، بدن او را کنترل مى‌کند و او را از روى پل بلند مى‌کند. سپس همين عمل تکرار مى‌شود (شکل ۳. نوعى تمرين پل‌سازى دو نفره).


۳. نوعى تمرين پل‌سازى دونفره
۳. نوعى تمرين پل‌سازى دونفره

۴. در اين تمرين، يک نفر در حالت ايستاده، با انقباض عضلات کامل بدن، در يک حالت نيمه‌قوس از ناحيهٔ کمر، خود را از پشت به روى تشک رها مى‌کند و نفر کمکي، در حالى که در پشت او قرار دارد، با گرفتن گردن او، از افتادن او به روى تشک جلوگيرى مى‌کند (شکل ۴. نوعى تمرين پل‌سازى دو نفره).


۴. نوعى تمرين پل‌سازى دونفره
۴. نوعى تمرين پل‌سازى دونفره

۵. در اين تمرين، يک نفر به روى پل عقب مى‌رود و نفر کمکى بالاى سر او مى‌ايستد و دست‌هاى نفر زير را گرفته، او را به طرف جلو و عقب حرکت مى‌دهد (شکل ۵. نوعى تمرين پل‌سازى دو نفره).


۵. نوعى تمرين پل‌سازى دونفره
۵. نوعى تمرين پل‌سازى دونفره

۶. در اين تمرين، يک نفر به حالت چهار دست و پا به روى زانوهاى خود، روى تشک قرار گرفته، نفر ديگر، در حالى که به روى پشت او برعکس نشسته و پاهاى خود را از زير به داخل پاهاى او قرار داده، با دست‌هاى قلاب‌شده به دور گردن به روى پل عقب مى‌رود و دوباره به حالت اول برمى‌گردد و سپس همين حرکت را تکرار مى‌کند (شکل ۶. نوعى تمرين پل‌سازى دو نفره).


۶. نوعى تمرين پل‌سازى دونفره
۶. نوعى تمرين پل‌سازى دونفره

۷. در اين تمرين، يک نفر به حالت چهار دست و پا به روى زانوهاى خود، روى تشک قرار مى‌گيرد، نفر ديگر در حالى که روى کمر او نشسته، کف پاهاى خود را به روى تشک قرار مى‌دهد و نفر زيرى با قرار دادن کف دست‌هاى خود به روى پنجهٔ پاهاى نفر بالائي، پاهاى او را محکم گرفته، سپس در اين حالت، نفر بالائى از پشت به روى پل عقب مى‌رود و برمى‌گردد و سپس همين عمل را تکرار مى‌کند (شکل ۷. نوعى تمرين پل‌سازى دو نفره).


۷. نوعى تمرين پل‌سازى دونفره
۷. نوعى تمرين پل‌سازى دونفره

۸. در اين تمرين، يک نفر به روى پل عقب مى‌رود و نفر ديگر، به روى ران پاهاى نفر زيرى نشسته، دست‌هاى خود را به روى زانوها و پاهاى خود را به روى سينهٔ نفر زيرى مى‌گذارد و سپس نفر زيرى به‌طرف جلو و عقب حرکت مى‌کند (شکل ۸. نوعى تمرين پل‌سازى دو نفره).


۸. نوعى تمرين پل‌سازى دونفره
۸. نوعى تمرين پل‌سازى دونفره

۹. در اين تمرين، در حالى که دو کشتى‌گير، کمر همديگر را از زير بغل با دست‌هاى قلاب شدهٔ خود مى‌گيرند، از پهلو به روى تشک غلت مى‌زنند و در يک حالت، يکى از آنها به روى پل عقب و ديگرى بر روى او قرار دارد و در غلت ديگر، جاى آنها عوض مى‌شود و همين حرکت را در هر دو طرف تکرار مى‌کنند (شکل ۹. نوعى تمرين پل‌سازى دو نفره).


۹. نوعى تمرين پل‌سازى دونفره
۹. نوعى تمرين پل‌سازى دونفره

۱۰. در اين تمرين، در حالى که کشتى‌گير به روى پل عقب رفته، فرد کمکى به فاصلهٔ دست مجرى در بالاى سر او به‌طور ايستاده، با پاهاى باز به اندازهٔ عرض شانه‌هاى مجري، قرار مى‌گيرد و سپس مجرى مچ پاهاى فرد کمکى را گرفته، با پرتاب پاهاى خود به‌طرف بالا و عقب سعى مى‌کند تا به روى پل جلو رود و سپس دوباره به روى پل عقب مى‌رود و همين عمل را تکرار مى‌کند (شکل ۱۰. نوعى تمرين پل‌سازى دو نفره).


۱۰. نوعى تمرين پل‌سازى دونفره
۱۰. نوعى تمرين پل‌سازى دونفره

۱۱. در اين تمرين، دو کشتى‌گير به طريقى تمرين پل‌سازى را انجام مى‌دهند که يکى از آنها به روى ران پاهاى ديگرى رفته، دست‌هاى او را نيز مى‌گيرد. در اين حالت، کشتى‌گيرى که مى‌خواهد تمرين پل‌سازى را انجام دهد به روى پل مى‌رود و سپس به مدد کشتى‌گير کمکي، از روى پل بلند مى‌شود و همين عمل را تکرار مى‌کنند (شکل ۱۱. نوعى تمرين پل‌سازى دو نفره).


۱۱. نوعى تمرين پل‌سازى دونفره
۱۱. نوعى تمرين پل‌سازى دونفره

۱۲. در اين تمرين، کشتى‌گير مجرى به روى پل عقب رفته، کشتى‌گير کمکي، به روى شکمِ کشتى‌گير مجرى مى‌نشيند، به‌طورى‌که پاهاى خود روى بازوها و دست‌هاى خود را روى سينهٔ او قرار داده، در اين حالت، کشتى‌گير مجرى به طرف جلو و عقب حرکت مى‌کند (شکل ۱۲. نوعى تمرين پل‌سازي).


۱۲. نوعى تمرين پل‌سازى دونفره
۱۲. نوعى تمرين پل‌سازى دونفره

۱۳. در اين تمرين، يکى از دو کشتى‌گيرى که روبروى هم قرار دارند، پاهاى خود را به دور کمر نفر ديگرى قلاب کرده، نفر کمکى پاهاى او را محکم از بالاى زانو مى‌گيرد و کشتى‌گير مجرى از پشت به روى پل عقب مى‌رود و برمى‌گردد. و سپس همين عمل را تکرار مى‌کند (شکل ۱۳. نوعى تمرين پل‌سازي).


۱۳. نوعى تمرين پل‌سازى دونفره
۱۳. نوعى تمرين پل‌سازى دونفره

۱۴. در اين تمرين، دو کشتى‌گير در حالى که به حالت سروته، کمر همديگر را از جلو گرفته‌اند، از سمت عقب به‌طور متناوب به روى پل مى‌روند، اما سر آنها به روى تشک قرار نمى‌گيرد و نفر ديگر، در حالى که به روى پاهاى ستون شدهٔ خود قرار مى‌گيرد، يار خود را از روى پل بلند مى‌کن و خودش به روى پل عقب مى‌رود (شکل ۱۴. نوعى تمرين پل‌سازي).


۱۴. نوعى تمرين پل‌سازى دونفره
۱۴. نوعى تمرين پل‌سازى دونفره

۱۵. در اين تمرين، در حالى که کشتى‌گير مجرى به روى پل عقب رفته، کشتى‌گير کمکي، روى دست‌هاى او قرار مى‌گيرد و سپس، مجرى حرکت پرس سينه را انجام مى‌دهد (شکل ۱۵. نوعى تمرين پل‌سازي).


۱۵. نوعى تمرين پل‌سازى دونفره
۱۵. نوعى تمرين پل‌سازى دونفره