يک تيم واليبال براساس توانائى‌هاى متفاوت بازيکنان توسط مربى سنجيده و انتخاب مى‌شود. وقتى تيمى وارد ميدان شد، محل استقرار هر يک از بازيکنان مشخص مى‌شود. سه نفر از آنان در مقابل تور (منطقه حمله) و سه نفر بعدى در پشت زمين مستقر مى‌گردند. بازيکنى که در نزديک انتهاى زمين (سمت راست) مى‌ايستد، منطقه يک زمين را تشکيل مى‌دهد. بازيکنى که جلوتر از بازيکن منطقه يک در خط جلوئى (سمت راست) قرار مى‌گيرد به بازيکن منطقه دو معروف است. بازيکنى که در وسط جلو ايستاده بازيکن منطقه سه و بازيکنى که در خط جلوئى (سمت چپ) قرار دارد، بازيکن منطقه چهار نام دارد. همچنين بازيکنى که در پشت منطقه چهار مستقر مى‌شود به منطقه پنج و بازيکن وسط خط عقبى را بازيکن منطقه شش مى‌نامند. فراگيران مى‌توانند براى شناخت بهتر مناطق زمين به تصوير مناطق ششگانه واليبال در يک نيمه از زمين توجه نمايند.مناطق ششگانه واليبال در يک نيمه از زمين

نحوهٔ چرخش بازيکنان

همان‌طور که در تصوير مناطق ششگانه واليبال در يک نيمه از زمين مشاهده مى‌شود، بازيکنان در شش منطقه زمين مستقر مى‌باشند. اين بازيکنان برطبق مقررات همواره چرخشى موافق عقربه ساعت انجام مى‌دهند. به‌طور کلى نحوهٔ گردش بازيکنان طورى است که بازيکن منطقه ۱ به منطقه ۶ و منطقه ۵ به منطقه ۴ و همين‌طور ساير مناطق برابر قاعده‌اى که ذکر شد در هر چرخش جاى آنها را با يکديگر تعويض مى‌کنند.