۱. بازيکن الف ـ کات فورهند توى ميز در قطر ميز مى‌زند.

۲. بازيکن ب ـ کات فورهند موازى برگشت مى‌دهد.

۳. بازيکن الف ـ کات بک‌هند در قطر ميز به ناحيهٔ بک‌هند حريف مى‌زند.

۴. بازيکن ب ـ کات بک‌هند به‌طور موازى به ناحيهٔ فورهند حريف مى‌زند (شکل زير).