برخى از بازيکنان پيشرفته و حرفه‌اى در تنيس روى ميز، گاهى به‌جاى اجراء درايو لوپ که با پيچ روئى است، از ضربه با پيچ پهلوئى استفاده مى‌کنند. اجراء اين فن به‌علت هماهنگى مورد نياز بين حرکت دست، حرکت پا، چرخش کمر و زمان‌سنجى مناسب، بسيار مشکل است. اين ضربه اغلب با فورهند زده مى‌شود. اگر بخواهيد در بازى به‌جاى پيچ روئى از فن پيچ پهلوئى استفاده کنيد، لازم است به توپ در زمان بعد از اوج و هنگامى که در کنار بدن قرار گرفت، ضربه بزنيد. در اين فن بايد سر راکت را به‌طرف پائين نگهداريد و نسبت به ميز، زاويه‌دار بايستيد. ضمناً فراگيرى اجراء اين فن را صرفاً وقتى بايد شروع کنيد که در اجراء فن لوپ، پيشرفت لازم را کرده باشيد.


در مرحلهٔ قبل از ضربه، دست را به‌طرف عقب و پائين تا سطح تقريبى زانو ببريد.


در مرحلهٔ هنگام ضربه، حرکت دست را به‌صورت قوسى شکل به‌طرف جلو و بالا حرکت دهيد و وقتى توپ در مرحلهٔ بعد از اوج قرار گرفت راکت را با زاويهٔ بسته به پهلوى توپ بکشيد.


در مرحلهٔ بعد از ضربه، حرکت بدن و دست را به‌طور محورى ادامه دهيد و سنگينى بدن را به پاى مخالف منتقل نمائيد (شکل زير).


روش‌هاى تمرينى فن سايد اسپين

در تمرينات مخصوصى که براى يادگيرى سايد اسپين انجام مى‌دهيد، بهتر است ابتدا تمام حرکات را به‌طور مجزا از يکديگر و بدون ميز و توپ انجام دهيد.


- تمرين روى زمين، بدون ميز: توپ را از ارتفاع کمر روى زمين رها کنيد، پس از بالا آمدن، با کشيدن راکت به پهلوى توپ، حرکت سايد اسپين را اجراء کنيد.


- تمرين با يار يا توپ زياد: يار تمرينى توپ‌هاى پى در پى در قطر ميز مى‌زند و شما از محلى که در حالت آماده ايستاده‌ايد (از سمت چپ ميز)، به سمت ديگر بدويد و توپ‌ها را با ضربهٔ سايد اسپين برگشت دهيد اين تمرين را مى‌توانيد به اين ترتيب نيز انجام دهيد که يار تمرينى توپ‌ها را با کات به‌طور مايل و در قطر ميز بفرستد.