سرويس با پيچ پهلوئى

اگر بخواهيد سرويس پيچ پهلوئى با فورهند بزنيد بايد دست را به پهلو برده، راکت را از راست به چپ با قوس کوتاه افقى به‌طرف ميز حرکت دهيد و به‌طور عمودى به پهلوى توپ بکشيد. راکت در لحظهٔ تماس با توپ در جلوى بدن است. اين حرکت با عملکرد مچ دست پشتيبانى مى‌شود. مچ دست بايد کاملاً آزاد و شل باشد و راکت را هم نبايد محکم در دست گرفت. (شکل زير).


مراحل سرويس پيچ پهلوئى با فورهند توسط لى چن شى (از چين) قهرمان دو نفرهٔ جهان در سال ۱۹۷۷ و ۱۹۸۱
سرويس پيچ پهلوئى با فورهند
مراحل سرويس پيچ پهلوئى با فورهند توسط لى چن شى (از چين) قهرمان دو نفرهٔ جهان در سال ۱۹۷۷ و ۱۹۸۱ سرويس پيچ پهلوئى با فورهند

اگر سرويس پيچ پهلوئى با بک‌هند زده شود راکت از سمت چپ به سمت راست حرکت داده مى‌شود و ساير موارد آن مشابه سرويس فورهند است (شکل زير).


سرويس پيچ پهلوئى با بک‌هند توسط هاسه گاوا (از ژاپن) قهرمان انفرادى جهان در سال ۱۹۶۷
سرويس پيچ پهلوئى با بک‌هند توسط هاسه گاوا (از ژاپن) قهرمان انفرادى جهان در سال ۱۹۶۷

به‌طور کلي، هنگام اجراء سرويس‌هاى مختلف، محدوديتى در روش راکت‌گيرى وجود ندارد. به‌طور مثال، شما مى‌توانيد سرويس پيچ پهلوئى را طورى بزنيد که يک باز سر راکت بالا (شکل زير) و بار ديگر پائين باشد (شکل زير) و يا سر راکت پهلو قرار گيرد (شکل زير).


سرويس پيچ پهلوئى نشسته سر راکت بالا توسط فورو کاوا ـ ملى‌پوش ژاپنى در سال ۱۹۷۳
سرويس پيچ پهلوئى نشسته سر راکت بالا توسط فورو کاوا ـ ملى‌پوش ژاپنى در سال ۱۹۷۳

سرويس پيچ پهلوئى سر راکت پائين توسط ديميترى مازانوف (از روسيه)
سرويس پيچ پهلوئى سر راکت پائين توسط ديميترى مازانوف (از روسيه)

سرويس پيچ پهلوئى سر راکت پهلو توسط هاسه گاوا
سرويس پيچ پهلوئى سر راکت پهلو توسط هاسه گاوا