سازماندهى

- ابعاد زمين: ۳۰×۳۰ متر


- وسايل موردنياز: توپ، قيف، جليقهٔ تمرينى و دروازهٔ متحرک


- تعداد نفرات شرکت‌کننده در تمرين: ۳×۳ با چهار دروازه‌بان

نکات مهم

توجه به تمامى نکات ساير تمرينات.

شيوهٔ تمرين

- بازيکنان هر تيم از دو دروازه‌بان مجاور دفاع کرده، به دو دروازهٔ ديگر حمله مى‌کنند.


- پرتاب اوت انجام مى‌گيرد.


- آفسايد ندارد.


 تمرين مفرّح کسب لذت و نشاط
تمرين مفرّح کسب لذت و نشاط