سازماندهى

- ابعاد زمين: دو برابر محوطهٔ جريمه


- وسايل موردنياز: توپ، قيف، جليقهٔ تمرينى و دروازهٔ متحرک


- تعداد نفرات شرکت‌کننده در تمرين: ۳×۳ به‌علاوهٔ دو دروازه‌بان

نکات مهم

- توجه به تمام نکات ساير تمرينات


- ايجاد عرض در بازى


- تا حدّ امکان ضربهٔ اول رو به جلو و در فضايِ مناسب زده شود.


- هدايت توپ بايد در جهت مخالف مسير حرکت مدافع زده شود.


- قبل از دريافت، مهاجم بايد براى خارج کردن مدافع از حالتِ تعادل، حرکت فريبنده را انجام دهد.

شيوهٔ تمرين

- بازى از دروازه‌بان شروع مى‌شود.


- فوتبال به شکل متعارف و با تأکيد بر کنترل و هدايت انجام مى‌شود.


- ضربهٔ اوت با پا زده مى‌شود.


- بازى بدون آفسايد انجام مى‌شود.


تمرين کنترل در شرايط بازى
تمرين کنترل در شرايط بازى