- در صورت آسيب ديدن بازيکن داوران ممکن است بازى را متوقف کنند.


- اگر توپ زنده باشد، موقعى که بازيکن آسيب مى‌بيند داوران نبايد بازى را متوقف کنند تا اينکه بازى کامل شود. يعنى اينکه، تيمى که کنترل توپ را در اختيار دارد شوت بزند، کنترل توپ را از دست بدهد، توپ در بازى متوقف شود و يا توپ بميرد.


در صورت لزوم براى حمايت از بازيکن آسيب‌ديده داوران ممکن است بازى را سريعاً متوقف کنند.


- جايگزين يا تعويض بازيکن آسيب‌ديده:

۱. اگر بازيکن آسيب‌ديده نتواند سريعاً به بازى ادامه دهد (حدود ۱۵ ثانيه) يا اگر او معالج دريافت کند، او بايد تا يک دقيقه و هرچه سريعتر تعويض شود.


۲. اما در صورت دريافت معالج يا اگر مداوا يک دقيقه طول بکشد او به شرطى مى‌تواند به بازى ادامه دهد که يک تايم استراحت براى تيم او اعلام شود.


۳. بيشتر اتفاق مى‌افتد که بازيکن آسيب‌ديده نمى‌تواند بازى را ادامه دهد و او حتماً بايد تعويض گردد اگر معالجه او بيش از يک دقيقه طول بکشد و تيم تايم استراحت نداشته باشد.


استثناء: تيم مجبور است با کمتر از ۵ نفر را ادامه دهد تا بازيکن صدمه ديده معالجه شده و به زمين برگردد.


- اگر پرتاب آزادى براى بازيکن آسيب‌ديده تعلق گرفته بايد توسط جايگزين تعويض او انجام گيرد و يا اگر بازيکن آسيب‌ديده در جمبال بايد شرکت داشته باشد جايگزين او در جمبال شرکت خواهد کرد و تعويض بازيکن آسيب‌ديده نمى‌تواند زمين را ترک کند مگر اينکه يک فاز بازى (ساعت کار کند) انجام گيرد.


- بازيکنى که توسط مربى براى شروع ۵ نفر تعيين گرديده ممکن است به علت آسيب‌ديدن تعويض گردد. اين آسيب‌ديدگى بايستى توسط سرداور قابل قبول باشد. در اين حالت، تيم حريف هم در صورت تمايل مى‌تواند يک بازيکن تعويض نمايد.


- در موقع بازى، سرداور موظف است هر بازيکنى که زخم او خونريزى مى‌کند يا زخم باز دارد وى را با بازيکن ديگرى تعويض نمايد و بازيکن آسيب‌ديده زمانى مى‌تواند به بازى برگردد که حتماً خونريزى متوقف و يا زخم او باند کاملاً پوشش شده باشد.