ريباند در هنگام دفاع، سرآغاز حمله و در برخى شرايط، آغاز يک ضدّحمله است و ريباند در حمله به معنى امکان حملهٔ مجدد و جبران يک حملهٔ ناموفق است (شکل - مهارت توپ‌گيرى از سبد ”ريباند“).


مهارت توپ‌گيرى از سبد (ريباند)
مهارت توپ‌گيرى از سبد (ريباند)