- تمرين دريبل دايره‌اى :

افراد، در يک يا چند دايره قرار مى‌گيرند و دريبل‌کننده با تعويض دست، از بين آنها عبور مى‌کند (تمرين دايره‌اى).


تمرين دايره‌اى
تمرين دايره‌اى

هدف: کنترل دريبل در تعويض دست


تذکر:

اين تمرين را مى‌توان با دو دريبل کننده که به دنبال هم مى‌دوند نيز انجام داد تا عامل سرعت را نيز تلفيق کرد.


- دريبل با حوله (يا دستمال) :

هر يک از بازيکنان، حولهٔ کوچک يا دستمالى را در پشت خود قرار مى‌دهند. در حين دريبل کردن، هر بازيکن سعى مى‌کند بدون از دست دادن توپ خود، حولهٔ بازيکن ديگر را تصاحب کند. هر بازيکن، به محض از دست دادنِ حولهٔ خود، از تمرين خارج مى‌شود (تمرين دريبل با حوله).


تمرين دريبل با حوله
تمرين دريبل با حوله

هدف: کنترل توپ در شرايط مختلف


- دريبل تعقيبى (همه‌گرگه) :

هر يک از افراد يک توپ دارند و همه دريبل مى‌کنند. يک بازيکن گرگ مى‌شود و ضمن حفظ توپ خود، سعى مى‌کند به توپ يا مهاجم ديگر ضربه بزند تا او را نيز گرگ کند (تمرين همه‌گرگه).


تمرين همه‌گرگه
تمرين همه‌گرگه

هدف: کنترل دريبل در فرار کردن