دست‌يابى به تکنيک مؤثر و اقتصادى قرار گرفتن پا روى زمين


ـ در دوهاى استقامت با مسافت بيشتر، ابتدا قسمت خارج پاشنهٔ پا روى زمين قرار مى‌گيرد. و پا عمل غلتيدن به‌طرف جلو يعنى پنجه‌ها را ادامه داده، آماده کندن از زمين مى‌شود (شماره‌هاى ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ تصوير زير).


ـ در دوهاى نيمه استقامت مانند ۸۰۰ متر و ۱۵۰۰ متر ابتدا وسط پا يا حتى سينه پا، روى زمين قرار مى‌گيرد (شماره‌هاى ۴ و ۵ تصوير زير).


نحوه قرار گرفتن پا روى زمين
نحوه قرار گرفتن پا روى زمين