هدف:

شروع شتابگيرى و آماده شدن براى عمل پرتاب نهائى


ويژگى‌هاى تکنيکى :

ـ بدن بر روى پاشنه پا در جهت پرتاب حرکت مى‌کند.


ـ پاى آزاد عمل تاب دادن را نزديک به سطح زمين در جهت پيش تخته پرتاب اجراء و بدن را در حالى‌که روى پاشنه‌هاى اتکاء سُر مى‌خورد به‌طرف جلو مى‌راند.


ـ پاى اتکاء کاملاً روى پاشنه باز و کشيده مى‌شود.


ـ پاى اتکاء بايد تقريباً در تمام طول سُر خوردن تماس خود را با زمين حفظ کند.


ـ شانه‌ها رو به عقب دايرهٔ پرتاب نگه داشته مى‌شود. (تصوير بالا)    تکنيک خطى سُر خوردن
تکنيک خطى سُر خوردن

هدف:

شروع شتابگيرى و آماده شدن براى عمل پرتاب نهائى


ويژگى‌هاى تکنيکى:

ـ پاى راست روى پاشنه سُر مى‌خورد و روى سينه پا فرود مى‌آيد.


ـ پاى راست در وسط دايره قرار مى‌گيرد.


ـ پاها به‌سرعت يکى پس از ديگرى فرو مى‌آيند (ابتدا پاى راست و سپس پاى چپ فرود مى‌آيد).


ـ پاى چپ روى سينه و قسمت داخلى پا فرود مى‌آيد.


ـ هر دو پا در جهت مسير پرتاب مى‌چرخند. (تصوير بالا)