ويژگى‌هاى تکنيکى :

تکنيک خطى پرتاب وزنه که به تکنيک ”سر خوردن“ يا ”اوبراين“ نيز معروف است به مراحل زير تقسيم مى‌شود:


آماده شدن، سُر خوردن، پرتاب و بازيابى :

ـ مرحله آماده شدن وضعيت بدن را در شرايط بهينه و ابدال براى انجام عمل ”سر خوردن“قرار مى‌دهد.


ـ پرتاب‌کننده با اجراء عمل سر خوردن اولين مرحله شتابگيرى را انجام داده، به‌سرعتو مرحله بدون اتکاء غلبه مى‌کند.


ـ در مرحلهٔ پرتاب حداکثر سرعت ايجاد مى‌شود و به ابزار پرتاب‌شونده منتقل مى‌گردد.


ـ در مرحلهٔ بازيابى سرعت باقيمانده کنترل مى‌شود تا پرتاب‌کننده مرتکب خطاى خروچاز دايره نشود. (تصوير بالا)