ـ توجه داشته باشيد که مسير انتقال مرکز ثقل در لحظه جهش تعيين مى‌شود. اين مسير نمى‌تواند با هيچ‌يک از تکنيک‌هاى پرواز تغيير کند.


ـ تکنيک ساده يک گام (sail) که در شکل بالا ملاحظه مى‌شود. براى ورزشکاران مبتدى بسيار مناسب است. اين تکنيک نيازى به طولانى کردن مرحله پرواز ندارد و مقدمهٔ مناسبى براى آموزش تکنيک راه رفتن در هوا است.


هدف : آماده شدن براى يک فرود کارآمد و مؤثر


ـ پاى آزاد در وضعيّت جهش نگه داشته شود.


ـ بالاتنه راست و عمودى باقى بماند.


ـ پاى جهش در خلال بيشتر مرحلهٔ پرواز در عقب قرار دارد.


ـ پاى جهش را خم کرده، به‌طرف جلو و بالا تا نزديک انتهاء مرحله پرواز بکشيد.


ـ هر دو پاى جهش و آزاد را براى فرود به طرف جلو باز کنيد. (تصوير زير)