دورخيز و عمل جهش پس از يک دورخيز طبيعى در پرش‌ها اهميّت زيادى دارد. در نتيجه مراحل پيشرفت تدريجى آموزش براى کليه پرش‌ها از يک دستورالعمل مشخص پيروى مى‌کند.

روش آموزش

روش آموزش در پرش‌ها بايد ترجيحاً روش زنجيره‌اى بر اساس عناصر و ترتيب زير باشد:


ـ انجام عمل جهش پس از ديدن


ـ انجام حرکات در مرحله پرواز


ـ انجام فرود


بر انجام کارهاى زير تأکيد کنيد:


۱. انجام تمرين‌هاى مختلف يزاى عمل جهش پس از دورخيز


۲.افزايش تواتر گام در انتهاء دورخيز


۳. کاشتن فعال سينهٔ پا به‌طورى که در لحظهٔ تماس با زمين به‌طرف پائين و عقب حرکت کند.


۴. کشيده شدن کامل مفاصل مچ پا، زانو، و لگن در لحظه جهش


۵. عمل توانمند پاى راهنما در لحظه جهش


از انجام کارهاى زير خوددارى کنيد:


۱. کاهش سرعت در انتهاء دورخيز


۲. پائين آوردن بيش از حد مرکز ثقل در لحظهٔ آماده شدن براى جهش


۳. تماس پا از ناحيه پاشنه با زمين در لحظه جهش و در نتيجه عمل ترمز کردن


۴. پرش‌هاى ايستاده


۵. تأکيد زودرس بر مرحلهٔ پرواز