جدول (فهرست ابعاد مهم سازماندهى تمرين) ويژگى‌هائى را که پيش از اين ذکر شد به‌صورت فهرست نشان مى‌دهد. اين جدول برآوردهائى را از مهارت سرويس تنيس در اين ابعاد نشان مى‌دهد. ممکن است با آن به‌طور کامل موافق نباشيد. اين بستگى به سن فراگيرنده، سطح مهارت و ساير شرايط دارد. نکتهٔ مهم اين است که مى‌توانيد هر مهارت را در اين ابعاد درجه‌بندى کنيد و الگوى قضاوت به تصميم‌گيرى شما دربارهٔ سازماندهى تمرين کمک مى‌کند. فرآيند درجه‌بندى را با چند مهارت ديگر که نسبتاً به خوبى با آنها آشنائى داريد، امتحان کنيد. هنگامى که مهارت‌ها را باهم مقايسه مى‌کنيد، به تفاوتى که در الگوها به‌وجود مى‌آيد، توجه کنيد.

فهرست ابعاد مهم سازماندهى تمرين(تکليف نمونه: سرويس تنيس )

ملاک يا اهداف يادگيرى وضعیت حضور(کاملاً حاضر-------------- کاملاً غايب)
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴
ياددارى درازمدت x
تعميم‌پذيرى x
توانائى اجراء عمومى x
طبقه‌بندى‌هاى تکليف، ابعاد
و ساير ويژگى‌ها
مداوم x
زنجيره‌اى x
مجرد x
باز x
بسته x
حرکتى x
شناختى x
حاکميت تأکيد ادراکى x
وابستگى‌هاى متوالى x
احتمال خودکار شدن x
خطاهاى مهم x
مشمول يادگيرى برنامه
مشمول يادگيرى پارامترها x
پيچيده x
خطرناک x
مفيد بودن بازخورد درونى x


به‌کار بردن اين فرآيند در تدريس هر مهارت مفيد است. حداقل مى‌توان اين عمل را به روشى نسبتاً غير رسمى انجام داد. تفکر عميق و کافى دربارهٔ مهارت‌ها به‌طورى که بتوانيد آنها را در اين فهرست قرار دهيد، شما را از تفاوت‌هاى موجود بين آگاه مى‌کند و به تصميماتى دربارهٔ نحوهٔ تدريس آنها، روش سازماندهى زمان کار و استراحت، چگونگى دسته‌بندى فعاليت‌ها و مانند آن منجر مى‌شود.