تعميم (Generalization) و انتقال اهداف مهم تمرين است. تعميم يعنى اينکه يادگيرى حاصل از تمرين به موقعيت‌هاى ديگرى مانند بازى يا مسابقه انتقال يابد يا در آن کاربرد داشته باشد. اگر شاگرد فقط همان حرکاتى را که به‌طور اختصاصى تمرين کرده است انجام دهد، مربى چندان راضى نخواهد بود. مربى از شاگردان مى‌خواهد تا يادگيرى خود را به موقعيت‌هاى جديدى که در آينده با آن برخورد مى‌کنند تعميم دهند. آنها علاقمند تمرينى را سازمان دهند که تعميم‌پذيرى را به حداکثر برساند.


انتقال به معنى به‌دست آوردن يا از دست دادن قابليت پاسخ در يک تکليف، در نتيجهٔ تمرين و تجربه در تکليفى ديگر است. اگر انتقال به اجراى مهارت ديگر کمک کند مثبت و اگر آن را تضعيف کند منفى خواهد بود. اگر انتقال هيچ اثرى بر اجراء مهارت ديگر نداشته باشد صفر است.


براى درک مفهوم يادگيرى انتقال و تعميم مفاهيم زير مهم مى‌باشند: