بديهى است که يکى از اهداف اصلى تمرين تکاملى توانائى انجام مهارت‌ها در آينده است. با اين حال، تمرين فوائد ديگرى نيز دارد که مستقيماً به تبحّر در انجام تکليف مربوط نيست که عبارتند از: