از آنجا که انواع مختلف بازخورد تابع اصول متفاوتى است بهتر است آنها را به‌طور روشن طبقه‌بندى کنيم. يک دستگاه طبقه‌بندى در شکل زير نشان داده شده که در آن طبقهٔ کلى خبرهاى حسى به چندين زير شاخه تقسيم شده است. ابتدا، خبرهاى حسى فراوانى است که ارتباطى به حرکت ندارند. دوم، خبرهائى است که به حرکت مربوط هستند و بهتر است آنها را به دو دستهٔ خبرهائى که پيش از حرکت و خبرهائى که پس از حرکت در دسترس هستند، تقسيم کنيم. خبرهاى پيش از حرکت براى طرح‌ريزى حرکت با اهميت هستند و مواردى مانند پيش‌بيني، تصميم‌گيري، گزينش پارامترها را تحت تأثير قرار مى‌دهند. با وجود اين، خبرهائى که در نتيجهٔ حرکت حاصل مى‌شود (به اجراءکننده بازخورد مى‌شود) بازخورد شناخته مى‌شوند. پس از اين، بازخورد به دو دستهٔ اصلى تقسيم مى‌شود: بازخورد درونى (Intrinsic feedback)، و بازخورد بيرونى (Extrinsic feedback).


دستگاه طبقه‌بندى براى خبرهاى حسى
دستگاه طبقه‌بندى براى خبرهاى حسى

بازخورد درونى

بازخورد درونى که گاهى به آن بازخورد ذاتى (Inherent feedback) نيز مى‌گويند، خبرهائى است که به‌عنوان پى‌آمد ذاتى انجام يک عمل فراهم شده است. من وقتى راکت تنيس را براى ضربه زدن به توپ تاب مى‌دهم، حرکت تهيگاه، شانه و بازوهاى خود را احساس مى‌کنيم، تغيير مکان راکت را مى‌بينم، تماس آن را با توپ حس مى‌کنم، صداى آن را شنيده، حرکت آن را در فضا مى‌بينم. تمام اين مشخصه‌هاى حرکتى نسبت به تکليفى که انجام مى‌پذيرد، ذاتى است و من آنها را کم و بيش به‌طور مستقيم، بدون استفاده از روش يا وسيلهٔ ويژه‌اي، ادراک مى‌کنم. انواع ديگر خبرهاى ذاتى ممکن است از نوع سر و صداى جمعيت در بستکبال، استشمام بوئى خاص هنگام راندن اتومبيل مسابقه، يا حس انگشتان در کنترل ظريف يک بازى ويدئويى باشد. اين طبقهٔ کلى بازخورد طى تکامل مدل مفهومى اجراء انساني، بحث شده است.