اين مبحث دربارهٔ اصول بنيادى اجراء ماهرانهٔ حرکات بحث مى‌کند. بخشى از اين مهارت‌ها مثل راه رفتن، دويدن، حفظ و تعادل بدن ذاتى است، در حالى که بقيهٔ مهارت‌ها کاملاً متکى به تمرين است، مانند رانندگى و شوت توپ بسکتبال. اين مبحث به اصول زير بنائي، فرآينده‌ها و مکانيزم همهٔ اين مهارت‌ها توجه مى‌کند.


اين مبحث به‌طور هم‌زمان به ساخت و تکميل يک مدل مفهومى دربارهٔ اجراء ماهرانه مى‌پردازد با اين هدف که در مورد چگونگى انجام مهارت‌ها، بينش کاملى به‌وجود آيد.