نمو بدن بعد از تولد در ادامهٔ نمو قبل از تولد خواهد بود. الگوى نمو قابل پيش‌بينى و پيوسته است، ليکن شکل خطى ندارد. اين وضعيت (الگوى نمو) عليرغم اينکه کدام يک از شاخص‌هاى نمو مطالعه شوند صادق است؛ اگرچه منحنى طبيعى نمو همواره به شکل S است، زمان جهش در افراد به‌خصوصى و همين‌طور دوره‌هاى نمو يکنواخت آنها ممکن است در مقايسه با ميانگين، متفاوت باشند؛ براى مثال، جهش نمو دورهٔ نوجوانى دخترى ممکن است در ۸ سالگى آغاز شود و جهش نمو ديگرى در سن ده سالگي. بايد توجه داشت که دامنهٔ اين تغييرات و فاصلهٔ بين آنها از رتبهٔ درصدى ۵ تا ۹۵ با افزايش سن وسيع‌تر مى‌شود. اين امر به‌ويژه در مورد وزن صادق است.