کار تحقيقى شرلى و بيلى تا اندازه‌ٔ زيادى توصيفى است. آنها ترتيب و ميانگين سنى پيدايش حرکات پايه را از طريق مشاهدهٔ دقيقِ گروهى از نوزادان تعيين و مشخص کردند. حرکات پايهٔ منتخب توسط شرلى و همين حرکات منتخب در قياس رشد بيلى (۱۹۶۹) براساس کارهاى تحقيقى او در سال ۱۹۳۵ در جدول زير نشان داده شده است. بايد توجه داشت که نوزادان نسل حاضر به‌دليل عدم وابستگى به والدين تا اندازه‌اى زودتر از نسل گذشته به اين‌گونه حرکات مى‌رسند. سن پيدايش در مقياس رشد بيلى (۱۹۶۹) عموماً کمتر از ميانگين سن پيدايش اين‌گونه حرکات در کارهاى تحقيقى شرلى و در دههٔ ۱۹۳۰ است. کودکانى که در دههٔ ۱۹۸۰ مورد تحقيق واقع شدند در زمانى مشابه مقياس رشد بيلى به حرکات پايه دسترسى يافتند، ليکن ميانگين سن آنها کمتر از آنچه در کار تحقيقى شرلى و گزل در ۱۹۳۴ تعيين شده بود مشخص گرديد (شاپيرو و همکاران، ۱۹۸۵؛ واچل، ۱۹۸۵۳ گزل و تامپسون، ۱۹۳۴).


حرکات پايه


ميانگين سن
(برحسب ماه)
دامنهٔ سنى
(برحسب ماه)
حرکت پايه
(بيلي)
مقياس رشد کودک
حرکت پايه
(شرلي)
مقياس ترتيبى
۰/۱ - بالابردن سر وقتى سر بر روى شانهقرار مى‌گيرد -
۰/۱ - حرکات جانبى سر -
۰/۸ ۰/۳-۳ حلقهٔ قرمز را نگه مى‌دارد -
۰/۸ ۰/۳-۲
دستهاى خودرامى‌کشدوبازى مى‌کند
-
۰/۸ ۰/۳-۲ پاهاى خود را مى‌کشد و بازى مى‌کند چانهٔ خود را بالا مى‌برد
۱/۶ ۰/۷-۴ سرخود رامستقيم و ثابت نگه مى‌دارد -
۱/۸ ۰/۷-۵ از پهلو به پشت مى‌چرخد -
۲ - - سينهٔ خود را بلند مى‌کند
۲/۳ ۱-۵ با کمک جزئى مى‌نشيند -
۴ - - به کمک ديگران مى‌نشيند
۴/۴ ۲-۷ از پشت به پهلو مى‌غلتد -
۴/۹ ۴-۸ تا اندازه‌اى چهار زانو قرار مى‌گيرد -
۵ - -
روی زانوی دیگران مینشیند
اشياءرا با دست مى‌گيرد
۵/۳ ۴-۸ براى لحظه‌اى مى‌نشيند -
۵/۴ ۴-۸ بايک دست تمايل به گرفتن اشياءدارد -
۵/۷ ۴-۸ مچ دست خود را مى‌چرخاند -
۶ - -
روى صندلى مى‌نشيند
اشياء متحرک را مى‌گيرد
۶/۴ ۴-۱۰ از پشت به روى شکم مى‌غلتد -
۶/۶ ۵-۹ به‌تنهايى مى‌تواند بنشيند -
۶/۹ ۵-۹ چهار زانو مى‌نشيند -
۷ - - به‌تنهايى مى‌نشيند
۷/۱ ۵-۱۱ پيشرفت در راه رفتن -
۷/۴ ۶-۱۰ انگشتان خود را مى‌گيرد -
۸ - - با کمک ديگران مى‌ايستد
۸/۱ ۵-۱۲ با کشيدن خود به بالا مى‌ايستد -
۸/۶ ۶-۱۲ با تکيه به مبل مى‌ايستد -
۸/۸ ۶-۱۲ حرکات قدم برداشتن -
۹ - - با تکيه به مبل مى‌ايستد
۹/۶ ۷-۱۲ با کمک ديگران راه مى‌رود -
۱۰ - - چهاردست و پا راه مى‌رود
۱۱ ۹-۱۶ به‌ تنهايى مى‌ايستد با هدايت ديگران راه مى‌رود
۱۱/۷ ۹-۱۷ به‌تنهايى راه مى‌رود -
۱۲ - -
خود را به بالا کشيده،
مى‌ايستد
۱۴ - - به تنهايى مى‌ايستد
۱۴/۶ ۱۱-۲۰ عقب‌ عقب مى‌رود
۱۵ - - به ‌تنهايى راه مى‌رود
۱۶/۱ ۱۲-۲۳ با کمک ديگران از پله بالا مى‌رود -
۱۶/۴ ۱۳-۲۳ با کم ديگران از پله پائين مى‌رود -
۲۳/۴ ۱۷-+۳۰ با دو پا روى زمين مى‌پرد -
۲۴/۸ ۱۹-+۳۰ از روى پله پايين مى‌پرد -