با مطالعهٔ ويژگى‌هاى پرتاب ماهرانه مى‌توان محدوديت‌هاى اولين تلاش‌هاى کودکان براى پرتاب را شناسايى کرد. به اين ترتيب يک پرتاب پيشرفته و قوى براى کسب مسافت بيشتر داراى الگوهاى حرکتى ذيل است:


- وزن روى پاى عقب منتقل مى‌شود، تنه به عقب مى‌چرخد و دست به منظور آمادگي، يک مسير دايره شکل را به پائين و عقب طى مى‌کند.


- به‌منظور افزايش فاصله‌اى که پرتاب‌کنندهٔ نيرو به توپ وارد مى‌کند و چرخش کامل تنه، پاى مخالف دستى که حامل شيء يا توپ است يک گام به جلو برمى‌دارد.


- تنه براى افزايش نيروى پرتاب به جلو مى‌چرخد. به‌منظور توليد نيروى بيشينه، چرخش قسمت‌هاى مختلف تنه متمايز مى‌شود؛ يعنى هنگامى که لگن (قسمت پائين‌ تنه) چرخش خود را به جلو شروع مى‌کند، قسمت بالاى تنه (ستون فقرات) هنوز در حال چرخش به عقب و رفتن به مرحلهٔ آمادگى است. اين نوع حرکت را باز شدن مى‌نامند که حرکت قسمت‌هاى مختلف بدن را به‌منظور وارد آوردن نهايى نيرو در يک جهت توضيح مى‌دهد.


- تنه در قسمت پهلو خم شده، دست حامل توپ از آن فاصله مى‌گيرد.


- بازو با تنه زاويهٔ قائمه (۹۰ درجه) تشکيل مى‌دهد و بلافاصله پس از آنکه شانه با چرخش در وضعيت روبه‌رو قرار گرفت، يا هم‌زمان با آن، به جلو مى‌آيد. اين بدان معنى است که حرکت بازو را مى‌توان در کل حرکات بالاتنه از پهلو مشاهده کرد.


- پرتاب‌کننده هنگام حرکت پرتابى بازو به جلو، زاويهٔ ۹۰ درجه ساعد و بازو را تا قرار گرفتن شانه‌ها در وضعيت روبه‌رو (جهت پرتاب) حفظ کرده، سپس دست را در مفصل آرنج باز مى‌کند. باز کردن دست لحظه‌اى پيش از رها کردن توپ يا شيء شعاع قوس پرتاب را زياد مى‌کند.


- در حرکت پرتابى بازو به جلو، ساعد پشت بازو و تنه قرار مى‌گيرد. وقتى که قسمت بالاى تنه به جلو مى‌چرخد، ساعد و دست به نظر ساکن آمده يا در حال حرکت به پائين يا عقب هستند. تأخير در حرکت ساعد تا زمانى که قسمت بالاى تنه و شانه‌ها در جهت پرتاب قرار گيرند ادامه دارد (وضعيت روبه‌رو).


- عمل دنبال کردن حرکت، نيروى حاصل از پرتاب را در يک فاصلهٔ بزرگتر پخش مى‌کند. بيشترين قسمت خم شدن مچ دست در هنگام عمل دنبال کردن حرکت و پس از رها کردن توپ انجام مى‌گيرد. پخش اين نيرو پس از رها کردن توپ، اجازهٔ سرعت بيشينهٔ حرکت را هنگام حمل توپ با دست به پرتاب‌کننده مى‌دهد.


- پرتاب‌کننده حرکات قسمت‌هاى مختلف بدن را به ترتيب انجام مى‌دهد. هر قسمت به ترتيب در افزايش نيروى پرتاب شرکت مى‌کند. معمولاً بدين قرار است:


- يک گام به جلو و چرخش لگن


- چرخش قسمت بالاى ستون فقرات و پرتاب بازو


- چرخش بازو به داخل و باز کردن ساعد


- رها کردن


- دنبال کردن