- تناوب :

حداقل سه روز در هفته ورزش کنيد. براى تجديد قواى کامل ورزش را يک روز در ميان انجام دهيد.


- نوع :

پياده‌روى يک روش آسان و ارجح است، چرا که به هيچ وسيلهٔ خاصى نياز ندارد. استفاده از دوچرخه ثابت يا متحرک و شنا نيز فعاليت‌هاى هوازى قابل قبولى هستند. سعى کنيد انواع مختلف ورزش را در طى يک جلسهٔ ورزشى ترکيب نمائيد. در صورتى‌که بيمار دچار نشانه‌هاى تنگى نفس يا درد قفسهٔ سينه مى‌گردد، از تمرين با وزنه پرهيز کنيد.


- مدت :

در آغاز با زمانى حدود ۱۰ دقيقه که فرد راحت باشد، شروع کنيد. به‌تدريج زمان تمرين ورزشى هوازى را ۴-۲ دقيقه در هفته افزايش دهيد، تا اينکه بيمار قادر باشد به مدت ۶۰-۲۰ دقيقه بدون وقفه ورزش کند.


- شدت :

ورزش‌هاى هوازى و کار با وزنه بايد با استفاده از نمودار RPE تجويز گردند. درجهٔ فعاليت درک شده بين ملايم و تا حدى سخت، RPE معادل ۱۴-۱۱ توصيه مى‌شود. اگر از نمودار تنگى نفس استفاده مى‌کنيد، سطح مابين متوسط و شديد يا ۶-۳ توصيه مى‌گردد. به بيمار تذکر دهيد بازوهاى خود را حرکت دهد تا عضلات بالاتنه نيز تا حد مقدور در طى ورزش هوازى فعاليت داشته باشند.


ساير توصيه‌ها
- از انجام ورزش در ساعات گرم روز اجتناب شود.
- از بيمار بخواهيد هرگونه اضافه وزن، تنگى نفس يا درد قفسهٔ سينه را بلافاصله گزارش کند.
- بيمار را تشويق کنيد که پيشرفت خود را در برنامهٔ ورزشى تا زمان مراجعه پيگيرى بعدى ثبت نمايد.
- اطمينان حاصل کنيد که بيمار در صورت غش، سرگيجه يا تپش قلب فوراً ورزش را متوقف مى‌نمايد.
- گرم کردن و سرد کردن قبل و بعد از ورزش به مدت حداقل ۱۰-۵ دقيقه و با شدت ملايم انجام پذيرد.