در روز مسابقه، ورزشکار متحمل فشار و استرس زيادى مى‌شود که تمام اعضاءِ بدن را تحت تأثير قرار مى‌دهد. مصرف ذخاير بدن و فشار روحى وارده به ورزشکار موجب خستگى مى‌شوند و بدن بايد براى مقابله با آنها کمابيش آماده باشد. در چنين شرايطى برخوردارى از يک رژيم غذائى مناسب ضرورى است، زيرا حتى اگر رژيم غذائى موجب افزايش کارآئى ورزشکار نشود، حداقل بايد از قدرت او نکاسته و احساس خستگى در هنگام مسابقه و بعد از آن را به حداقل برساند.


هر ورزشى نيازهاى تغذيه‌اى خاصى دارد. ورزشکار بايد برحسب نوع ورزشى که انجام مى‌دهد، قواعد خاصى را رعايت نمايد که در قسمت‌هاى بعدى همين مبحث به آنها اشاره خواهيم نمود. در مجموع نيازهاى تغذيه‌اى ورزشکاران در دورهٔ مسابقات را مى‌توان در سه مقطع زمانى بررسى کرد: ۱. پيش از مسابقه، ۲. زمان مسابقه، ۳. پس از مسابقه.