به‌طور کلى در هر ورزشکار حرفه‌اى مى‌توان سه مرحلهٔ کاملاً مشخص را در نظر گرفت که براى هر يک از آنها نياز به رژيم غذائى ويژه‌اى وجود دارد. اين مراحل عبارتند از:


- مرحلهٔ اول: دوره تمرينات و آماده‌سازى


- مرحلهٔ دوم: دوره مسابقات


- مرحلهٔ سوم: دورهٔ بازسازى


رژيم غذائى دورهٔ تمرينات و رژيم غذائى دوران بازسازى تفاوت‌هاى جزئى و اندکى باهم دارند. رژيم غذائى دورهٔ مسابقات به فعاليت ورزشکار و شرايط زيست محيطى بستگى دارد.