ورزشکاران به‌دليل قرار گرفتن در شرايط خاص و ويژه به تناسب رشتهٔ ورزشى و نوع فعاليت نيازها تغذيه‌اى ويژه‌اى دارند که با افراد عادى که فعاليت بدنى معمولى دارند متفاوت است. اين تفاوت در ميزان انرژى مصرفي، درشت‌مغذى‌ها، ريزمغذى‌ها و آب و الکتروليت‌ها و نيز زمان دريافت اين مواد غذائى مى‌باشد.