ويتامين‌ها

آهن

در طى باردارى يک افزايش نياز به آهن براى سنتز هموگلوبين و براى تأمين ذخاير آهن براى جنين وجود دارد. مقدار دريافت رژيمى توصيه شده در طى باردارى تقريباً دو برابر دوران غير باردارى براى زنان مى‌باشد. که نياز به مکمل آهن به‌ويژه در سه ماههٔ دوم و سوم ديده مى‌شود.


بسيارى از زنان ورزشکار، به‌ويژه در رشته‌هاى استقامتى داراى ذخاير کم آهن بوده و در مقايسه با غير ورزشکاران نياز بيشترى به آهن دارند. دريافت مقدار ۲۵ ميلى‌گرم آهن در روز براى زنان در دوى مسافتى که عادت ماهيانه طبيعى دارند توصيه مى‌شود. اين مقدار در يک دوندۀ مسافتى يا استقامتى که در وضعيت باردارى به تمرينات ادامه مى‌دهد بيشتر مى‌باشد؛ على‌رغم اينکه زيست دسترسى آهن رژيمى در باردارى افزايش مى‌يابد، زنان باردار بدين‌وسيله جبران نياز آهن را تا حدودى به‌دست مى‌آورند. توصيهٔ خاصى براى زنان باردار که تمرينات منظم هوازى دارند صورت نمى‌گيرد. آزمايشات وضعيت آهن در اوايل باردارى براى تمام ورزشکاران توصيه مى‌شود و بايستى در فواصل منظم تکرار مى‌گردد.

فولات

بسيارى از زنان در دوران باردارى داراى سطح فولات سرمى کم مى‌باشند. نيازهاى باردارى براى فولات يا اسيد فوليک به‌خوبى تثبيت نشده است اما، چون فولات براى تقسيم سلولى ضرورى مى‌باشد، لذا RDI آن دو برابر دوران غير باردارى مى‌باشد. اگرچه فولات اضافى از طريق رژيم تأمين مى‌شود، يک مکمل ۴۰۰-۲۰۰ ميکروگرم در روز توصيه مى‌شود. پزشکان غالباً ترکيبى از آهن و فولات را توصيه مى‌کنند.

کلسيم

توصيه به دريافت کلسيم اضافى در دوران باردارى و شيردهى با مصرف فرآورده‌هاى لبنى کم چرب به‌عنوان منابع کلسيم و پروتئين که کيلوکالرى کمترى نيز دارند قابل تأمين مى‌باشد. مصرف غذاهاى کم کالرى و حفظ ذخاير کم چرب غالباً براى زنان ورزشکار اهميت دارد. مواد غذائى لبنى ممکن است به‌‌خاطر باور غلط چاق‌کنندگى و يا احتمال ارتباط با توليد مخاط و آسم مورد استفاده قرار نگيرند. از راهبردهاى بهبود بخشيدن وضعيت کلسيم که در بخش‌هاى قبل ارائه شده مى‌توان براى تأمين کلسيم استفاده کرد.