يک رژيم مناسب افزايش‌دهندهٔ وزن بايستى انرژى کافى براى رشد ماهيچه‌ها و تأمين نيازهاى تمرينات و فعاليت را فراهم کند. اين رژيم بايد سرشار از کربوهيدرات، مقادير کافى پروتئين باشد، و امکان تأمين نيازهاى فزاينده براى ديگر درشت مغذى‌ها يا ماکرونوترينت‌هاى لازم براى رشد بافت جديد را مهيّا نمايد. براى مثال آهن و روي، فاکتورهاى محدود کننده در رژيم اکثر ورزشکاران که تمايل به وزن‌گيرى دارند پروتئين نبوده و عموماً انرژى کل و کربوهيدرات مى‌باشند. ذخاير کافى گليکوژن براى عرضهٔ سوخت به‌منظور انجام تمرينات سنگين از نظر وزنى توسط عضله اساسى مى‌باشد؛ زيرا در اثر فعاليت شديد قدرتى منظم ذخاير گليکوژنى تخليه مى‌گردد. رعايت اهداف رژيم ورزشى سالم نيازهاى رژيم ”وزن‌گيرى يا افزايش توده“ را تأمين مى‌نمايد. نکات ضرورى براى اکثر ورزشکاران افزايش انرژى کل و دريافت مواد مغذى خصوصاً در يک روز فعاليت زياد و محدود کردن يا به حداقل رساندن ناراحتى گوارشى مى‌باشد.


توصيه‌هاى علمى براى دريافت رژيم به شکل فشرده و قابل حمل براى مصرف در مواقع لازم يک ضرورت در تنظيم رژيم افزايش تودهٔ عضلانى مى‌باشد.