فوروسمايد سردستهٔ اين زيرگروه است. اين داروها هم انتقالى سديم، پتاسيم و کلر را مهار مى‌کنند. ديورتيک‌هاى قوس هنله نسبتاً کوتاه اثر هستند. (ديورز معمولاً تا ۴ ساعت بعد از مصرف يک دوز ادامه مى‌يابد.)


داروهاى غير مجاز در اين زيرگروه عبارتند از:


Bumetanide, Ethacrynic acid, Furosemide

اثرات

- ديوترز شديد کلريد سديم


- افزايش قابل ملاحظهٔ دفع کلسيم


- اتلاف قابل توجه پتاسيم و دفع پروتون و در نتيجه آلکالوز هيپوکالميک


- اتساع شديد عروق ريوى (با مکانيسم ناشناخته)

کاربردهاى بالينى

- درمان بيمارى‌هاى ادماتوز (مثل نارسائى احتقانى قلب و آسيت)


- درمان ادم حاد ريه


- درمان هيپرتانسيون در مواردى‌که پاسخ به تيازيدها نامناسب باشد (البته مدت کوتاه اثر ديورتيک‌هاى قوس هنله در اين شرايط از عيوب آنها به‌شمار مى‌رود).


- درمان هيپرکلسمى شديد (مثل هيپرکلسى ناشى از بدخيمي)

عوارض جانبى

آلکالوز متابوليک هيپوکالميک، اتلاف شديد پتاسيم، هيپوولمى (کاهش حجم خون)، مشکلات قلبى عروقي، اثرات سمى بر گوش (Ototoxicity)