ديورتيک‌ها با مکانيسم‌هاى مختلف موجب دفع بيشتر ادرار مى‌شوند. اين داروها را برحسب محل و مکانيسم اثر و ساختمان شيميائى به چند گروه زير تقسيم مى‌کنند: