اين عضلات عبارتند از:


مهره‌اى رأسى Splenius Capitis


مهره‌اى گردنى Splenius Cervisis


مهره‌اى رأسى عضله‌اى است سطحى که بين جناغى چنبرى و ذوزنقه و در زير جمجمه قرار دارد.


سر ثابت: زائده‌هاى شوکى هفتمين مهرهٔ گردنى و شش مهرهٔ اول پشتي.


سر متحرک: زائدهٔ پستانى استخوان گيجگاهى و زائده‌هاى عرضى مهره‌هاى اول تا سوم گردني.


عصب‌گيري: شاخه‌هاى پايينى و ميانى اعصاب گردني.


عمل: عضلات هر دو طرف باز کردن (اکستنسور) و هايپراکستنشن مهرهٔ اول گردنى با استخوان پس‌سرى و تمام مهره‌هاى گردنى را موجب مى‌گردد.


يک طرف: فلکشن جانبى و چرخش سر به طرفين را سبب مى‌شود.