اين عضله در زير عضلهٔ ذوزنقه (قسمت ۳و بخش بالايى قسمت ۴ شکل ذوزنقه) قرار دارد و به دو قسمت متوازى‌الاضلاع کوچک و بزرگ تقسيم مى‌شود و به‌طور کلى تحت عنوان يک عضله مورد بررسى قرار مى‌گيرد. و قابل لمس نيست.سر ثابت: زائده‌هاى شوکى هفتمين مهرهٔ گردنى و پنج مهرهٔ پشتى


سر متحرک: لبهٔ داخلى استخوان کتف


عصب‌گيرى: عصب کتفى پشتى


عمل: کشش بالايي، نزديک‌کنندگى و چرخش پايينى استخوان کتف


نيروى حاصل از انقباض عضلهٔ فوق (به‌حالت مورب) به دو نيروى عمودى و افقى قابل تجزيه بوده (شکل زير) و نيروى عمودى باعث کشش بالايى و نيروى افقى باعث نزديک‌شدگى استخوان کتف به خط ميانى بدن مى‌گردد. چرخش پاييين استخوان کتف نيز توسط الياف قسمت پايين اين عضله صورت مى‌گيرد. اين عضله نگه‌دارندهٔ استخوان کتف به‌شکلى مى‌باشد که از کشيده شدن بيش از حد آن به سمت بيرون بدن جلوگيرى مى‌کند و در موقعى که چرخش بالايى انجام شده باشد با انقباض خود کتف را به‌حالت اول بر مى‌گرداند. و مى‌توان گفت ثابت‌کنندهٔ کتف نيز مى‌باشد. وقتى که دست‌ها را کنار بدن به بالاى سر مى‌بريم کتف‌ها به بالا چرخش پيدا مى‌کند، به‌مانند موقعى که از بارفيکس آويزان هستيم و چنانچه بخواهيم خود را از بارفکيس بالا بکشيم، لازم است که ابتدا کتف‌ها چرخش پايينى کنند و اين‌کار توسط متوازى‌الاضلاع صورت گيرد.


بردارهاى نيرو در عضلهٔ متوازى‌الاضلاع
بردارهاى نيرو در عضلهٔ متوازى‌الاضلاع