اين عضله در قسمت خارجى و خلفى گردن، در زير قسمت اول عضلهٔ ذوزنقه قرار دارد و قابل لمس نيست.


سرثابت: زائدهٔ عرضى ۴ مهرهٔ اول گردني


سر متحرک: لبهٔ داخلى استخوان کتف بين زاويهٔ فوقانى و ريشهٔ خار کتف


عصب‌گيري: سومين و چهارمين عصب گردنى و شاخه‌اى از عصب پشت کتفي


عمل: کشش بالايى کتف، نزديک‌کننده و چرخش‌دهندهٔ پايينى استخوان کتفنيروى کششى اين عضله به شکل مورب بوده و در تجزيهٔ نيروى فوق، دو نيروى افقى و عمودى حاصل مى‌گردد. (شکل زير) و نتيجتاً کشش بالايى (نيروى عمودي) و کشش جانبى به داخل (آداکشن) را توسط نيروى افقى باعث مى‌شود. از بلندتر بودن بردار عمودى مى‌توان چنين نتيجه گرفت، که مقدار آن بيشتر از نيروى افقى است بنابراين مى‌توان گفت مهمترين عمل اين عضله کشش بالايى کتف (Elevation) مى‌باشد. عمل چرخش پايينى اين عضله که معمولاً پس از چرخش بالايى مى‌باشد به علت کشيدن لبهٔ داخلى زاويهٔ فوقانى به بالا است که در چنين حالتى زاويهٔ تحتانى به ستون مهره‌ها نزديک مى‌گردد. اين عضله در نگهدارى و ثابت کردن کتف نقش مهمى را بازى مى‌کند و يکى از فلکسورهاى جانبى گردن نيز مى‌باشد و آن در موقعى است که کتف توسط عضلات ديگر ثابت شود.


بردارهاى نيرو در عضلهٔ گوشه‌اى
بردارهاى نيرو در عضلهٔ گوشه‌اى