زائدهٔ اخرمى استخوان کتف با سر اخرمى استخوان ترقوه مفصلى متحرک از نوع (traxial) سه محوره مى‌سازد. مفصلى بسيار ضعيف است که ساختمان مفصلى ندارد و به‌راحتى در مى‌رود و فقط توسط ليگامنت کتف-ترقوه محکم نگهدارى مى‌شود. اين مفصل نيز داراى سه محور حرکتى است که امکان حرکت آن را موجب شده و در ضمن داراى حرکتى خطى به مقدار کم است.


مفصل ترقوه و اُخرمى
مفصل ترقوه و اُخرمى

حرکت‌هاى حول سه محور حرکتى در شکل زير نشان داده شده است.


حرکت‌هاى حول سه محور حرکتى از مفصل ترقوه-اخرمى
حرکت‌هاى حول سه محور حرکتى از مفصل ترقوه-اخرمى

همان‌گونه که مشاهده مى‌گردد، در حرکت حول محور ساجيتال کتف چرخش بالايى و پايينى پيدا مى‌کند که اين حرکت با آبداکشن و آداکشن استخوان بازو همراه است. در حرکت حول محور ورتيکال يا عمودى لبهٔ داخلى کتف بلند مى‌شود و به جاى اول بر مى‌گردد. در حرکت حول محور حرکتى فرونتال زاويهٔ تحتانى کتف بلند شده و به‌جاى اول برمى‌گردد.