در بررسى و مطالعهٔ حرکت‌ها و اندام‌ها مختلف بدن لازم مى‌گردد وضعيت‌هايى به‌عنوان مبنا انتخاب کنيم، آناتوميست‌ها و حرکت‌شناسان دو نوع ايستادن را براى مطالعه انتخاب نموده‌اند که عبارتند از:

آناتوميکى

اين حالت در بررسى‌هاى آناتوميکى بدن مورد استفاده قرار مى‌گيرد، در چنين حالتى شخص با قامت راست و دست‌هاى کشيده طورى مى‌ايستد که کف دست رو به جلو قرار دارد، پاها موازى و با فاصلهٔ کمى از يکديگر قرار گرفته‌اند، از نقطه‌نظر حرکت‌شناسى فقط مطالعهٔ حرکت‌هاى ساعد، مچ و انگشتان دست در حالت ايستادن آناتوميکى بررسى مى‌شود.


معمولى

در چنين حالتى شخص به‌حالت مستقيم و راست ايستاده است پاهايش مشابه حالت قبلى بوده ولى دست‌ها به‌حالت آزاد و آويزان طورى در کنار بدن قرار مى‌گيرد که کف دست‌ها رو به طرف ران‌ها و تقريباً به آن چسبيده است. در مطالعهٔ حرکت قسمت‌هاى مختلف بدن (باستثناء ساعد و دست) از اين حالت استفاده مى‌شود.