اين مفصل به معناى واقعى از نوع کروى مى‌باشد، بدين شکل که سر گرد و کروى‌شکل استخوانى ران در داخل حفرهٔ گود و حقه‌اى استخوان لگن خاصره به‌طور عمقى قرار مى‌گيرد، حفرهٔ حقه‌اى خود از ترکيب سه استخوان شرمگاهي، نشيمنگاهى و تهيگاهى تشکيل گرديده است. هم سر کروى‌شکل استخوان ران و هم سطح داخلى حفرهٔ حقه‌اى از بافت غضروفى پوشيده شده است و مفصلى با سطحى نرم و لغزنده به‌وجود مى‌آورند که حرکت در آن به‌راحتى انجام مى‌شود و در عين حال به‌صورت ضربه‌گير عمل مى‌کند.


ساختار استخوانى مفصل ران
ساختار استخوانى مفصل ران