تعداد استخوان‌هاى قابل توجه و تعداد مفاصل زياد موجود در ناحيهٔ مچ پا داراى ليگامنت‌هاى متعددى مى‌باشد که در واقع نگه‌دارنده و استحکام‌بخش اين مفاصل هستند. مچ پا به‌علت تحمل وزن بدن از يک طرف و حرکت و راه رفتن و دويدن به‌ويژه در ورزش‌ها در معرض آسيب‌ديدگى مى‌باشد. (در سطوح ناهموار زمين و يا جايى که اختلاف سطح وجود داشته باشد.) ليگامنت‌هاى ناحيهٔ مچ پا براساس اتصالى که به استخوان‌هاى مچ پا دارند نام‌گذارى شده‌اند و عبارتند از:


ليگامنت‌هاى قاپ پاشنه‌اى جانبي، ليگامنت‌ پاشنه‌اى تاسي، ليگامنت پشتى پاشنه‌اى تاسي، ليگامنت‌ قاپ پاشنه‌اى بين استخواني، ليگامنت‌هاى قاپ پاشنه‌اى قدامي، ليگامنت‌ پاشنه‌اى ناوى روى پايي، ليگامنت‌ قاپ ناوي، ليگامنت داخلى پاشنه‌اى قاپي، ليگامنت خلفى پاشنه‌اى قاپ. شکل زير ليگامنت‌هاى مختلف مچ پا را از نماى خارجى نشان مى‌دهد.


ليگامنت‌هاى مچ پا
ليگامنت‌هاى مچ پا