مربى تربيت بدنى بايد اهداف مشخصى داشته باشد و آنها را به افراد شرکت‌کنندهٔ برنامه‌ها ابلاغ کند. به دلايل زير براى مربيان تربيت بدنى با مسؤوليت‌هاى مختلف (معلم ابتدايي، مربى دانشگاهي، مربى بدن‌سازى در کلينيک‌هاى طب ورزشي، راهنماى تمرين در برنامه‌هاى آمادگى قلب و عروق و برنامه‌هاى آمادگى جسمانى اتحاديه‌هاى صنفي، مدير برنامه‌ٔ کلوب‌هاى تندرستى و يا به‌عنوان دست‌اندرکاران در سمت‌هاى متنوع ديگر) وجود اهداف قابل دفاع و مناسب ضرورى است:


۱. اهداف، مربيان تربيت بدنى را در شناخت بهتر درخواست‌هايى که براى نيل به آنها تلاش مى‌کنند، يارى خواهد کرد. تربيت بدنى و ورزش مقولات هدفمندى هستند. اين اهدف بايد در ذهن معلمان در حين آموزش مهارت‌هاى حرکتى به دانش‌آموزان، و در ذهن رهبران کلاس‌هاى آموزشى و مديران برنامهٔ آمادگى جسمانى مراکز صنفي، نقش ببندند. شناخت روشن هدف‌ها بر مواد و فعاليت‌هاى مورد تدريس و روش تدريس تأثير مى‌گذارد. اهداف، راهنماى مربيان تربيت بدنى در اداره و هدايت يک رشتهٔ پرمعني، ارزشمند و داراى نيت‌هاى خيرخواهانه خواهند بود.


۲. اهداف، مربيان تربيت بدنى را در درک بهتر ارزش قلمرو رشته يارى خواهد کرد. اهداف تربيت بدنى و ورزش بايد با اهداف جامعهٔ سازگار باشند. اهداف برنامه‌هاى تربيت بدنى در مدارس نيز بايد با اهداف تعليم و تربيت (عمومي) متناسب باشند. با شناخت ارتباط اهداف تربيت بدنى و جامعه، آثار اجتماعى تربيت بدنى و ورزش بهتر آشکار مى‌گردد.


۳. اهداف، معلمان را در مواجهه با مشکلات يارى خواهد کرد. معلمان تربيت بدنى در انجام رسالت خود و در اجراى برنامه‌هاى متنوع روزانه با مشکلاتى مواجه خواهند شد. والدين، کلوب‌‌هاى شهر (اجتماعي)، باشگاه‌هاى تقويتى (vooster clobs)، مديران عمومي، مربيان جوانان، مجريان برنامه‌هاى صنفى (corporate executives)، بانيان ورزش‌هاى حرفه‌اي، مديران استخرهاى آب معدني، بازيکنان ليگ‌هاى بزرگ و همچنين ساير افرادى که از شناخت اهداف تربيت بدنى و ورزش عاجز هستند، ممکن است برنامه‌ها را در جهت ديگرى که به نظرشان مهم است هدايت کنند. شناخت صحيح اهداف تربيت بدنى و ورزش دست‌اندرکاران را در تصميم‌گيرى عاقلانه در چنين شرايط بحرانى و پرتنش يارى خواهد کرد.


۴. اهداف مريان را در تفسير و تشريح بهتر تلاش‌ها در افکار عمومى يارى کنند. در مورد تربيت بدنى و ورزش سوءتفاهم‌هايى وجود دارد؛ زيرا بسيارى از افراد حرفه‌اى از اهداف اين رشته آگاه نيستند. مشکل ديگر ناتوانى ما به‌عنوان فرد حرفه‌اى در ابلاغ و انتقال اين هدف‌ها به مردم است. مربيان بايد از هدف قلمرو مربوط و از ارزش‌هاى خود آگاه باشند و در انتقال مؤثر اين اهداف و ارزش‌ها در يک شيوهٔ معنى‌دار به مردم، از تبحّر لازم برخوردار باشند. اين تبحّر در اصطلاح سوءتفاهم‌ها و سوءتعبيرها مؤثر است و جامعه را در شکل‌دهى (فرموله کردن) و شناخت تربيت بدنى و ورزش يارى خواهد کرد.


۵. اهداف، مربيان را در شناخت و تصديق نتايجى که شرکت‌کنندگان در يک برنامهٔ کامل، با هدايت آنها به‌دست آورده‌اند، يارى خواهد کرد. به‌دليل تأکيد بيش از پيش بر مسؤوليت‌پذيري، مربيان تربيت بدنى نيز مسؤول تغييرات رفتارى افراد تحت آموزش خود هستند. با شناخت نتايج مطلوب برنامه‌ها، کارشناسان به ارائهٔ برنامه‌هايى مى‌پردازند که شرکت‌کنندگان را در رسيدن به اهداف موردنظر يارى کند. موفقيت شرکت‌کنندگان در برنامه حاکى از موفق بودن برنامه‌ها است و اين عوامل ممکن است در تأمين کمک‌هاى ماليِ بيشتر، پرسنل، تجهيزات و تدارکات مؤثر باشند.