به‌منظور استفادهٔ مطلوب از نتايج آزمون‌هاي، براى ذخيره‌سازى و نگهدارى حد نصاب‌ها و اطلاعات، بايد از آخرين روش‌ها استفاده کرد. از کامپيوترهاى کوچک نيز براى ثبت اطلاعات و يادداشت‌هاى مربوط به شرکت‌کنندگان مى‌توان کمک گرفت.


برنامهٔ نوار آمادگى جسمانى نمونهٔ بارزى از کامپوترى کردن برنامه‌ها است که توسط رياست شوراى تربيت بدني، آمادگى جسمانى و ورزش، انستيتو تحقيقاتى فعاليت‌هاى هوازى ايفرد و انستيتو آمادگى جسمانى کمپانى کمپل سوپ (Campbell soup) ابداع شده است. نوار آمادگى جسمانى عبارت است از يک کارت گزارش کامپيوترى که به‌منظور آگاهى همه‌جانبهٔ والدين و دانش‌آموزان از ميزان آمادگى جسمانى طراحى شده است. در شکل زير يک نمونه ازاين نوار و شاخص‌هاى آزمون را مشاهده مى‌کنيد. تست آمادگى جسمانى جوانان ايفرد و آزمون آمادگى جسمانى مرتبط با سلامت (تندرستي) ايفرد اساس و مبناى ساخت نمودار آمادگى جسمانى کودکان است. در صورت نياز براى توسعهٔ سطح آمادگى جسمانى براساس اين تست‌ها برنامه‌هاى تمرينى نيز تجويز مى‌شود. والدين، دانش‌آموزان و معلمان با استفاده از داده‌ها مى‌توانند وضعيت جسمانى را طول سال مورد بررسى قرار دهند. نوار آمادگى جسماني، رتبهٔ فرد را در مقايسه با نرم‌هاى ملى معلوم مى‌کند و امتياز آمادگى عمومي، رتبه، قد و وزن دانش‌آموزان را نيز مشخص مى‌سازد و نه تنها معلم را در تعقيب عملکرد فرد يارى مى‌کند، بلکه بازخورد مناسبى نيز از ميزان آمادگى جسمانى کودک به والدين مى‌دهد. البته دانش‌آموزان نيز ضمن تمرين از مزاياى اين بازخورد بهره‌مند مى‌گردند.


عناصر و اجزا براى برگهٔ آمادگى جسماني
عناصر و اجزا براى برگهٔ آمادگى جسماني