با توجه به جايگاه تربيت بدني، بارها از آن به‌عنوان يک رشتهٔ تحصيلى و دانشگاهى بحث شده است. يک رشته عبارت است از چارچوب و اسکلت سازمان يافتهٔ يک دانش، رشتهٔ تربيت بدني، نخست بر مطالعهٔ حرکت انسان تأکيد دارد.


در خلال دو دههٔ اخير، مبانى علمى اين حوزه، به‌طور وسيعى گسترش يافته و در نتيجه مربيان به فعاليت‌هاى تخصصى علاقمند گشته‌اند که حاصل اين توسعه و تخصصى شدن، افزايش تعداد حرفه‌ها و تخصص‌ها در زمينهٔ ورزش و تربيت بدنى است.