همان‌گونه که عوامل محيطى بر جمعيت اثرگذار مى‌باشند. جمعيت و افزايش بى‌رويه آن نيز بر روى عوامل محيطى و پديده‌هاى مختلف اثر مى‌گذارد که در ذيل به آنها اشاره مى‌شود:


- اثرات منفى افزايش جمعيت بر منابع تأمين غذا

- اثرات منفى افزايش جمعيت بر سلامت و بهداشت جامعه

- اثرات منفى افزايش جمعيت بر بهداشت باورى و تنظيم خانواده

- اثرات منفى افزايش جمعيت بر برنامه‌هاى آموزش و پرورش

- اثرات منفى افزايش جمعيت بر وضعيت مسکن

- اثرات منفى افزايش جمعيت بر ميزان اشتغال

- اثرات منفى افزايش جمعيت بر شهرنشينى

- اثرات منفى افزايش جمعيت بر رشد و توسعه اقتصادى

- اثرات منفى افزايش جمعيت بر توزيع سنى

- اثرات منفى افزايش جمعيت بر منابع طبيعى

- اثرات منفى افزايش جمعيت بر محيط‌زيست

- اثرات منفى افزايش جمعيت بر آب

- اثرات منفى افزايش جمعيت بر هوا

- اثرات منفى افزايش جمعيت بر سر و صدا