توزيع سالمندان کل کشور برحسب وضع فعاليت

- طبق سرشمارى سال ۱۳۳۵ کل کشور ميزان اشتغال سالمندان ۶۵ ساله و بالاتر نسبت به شاغلين ۱۰ ساله و بيشتر برابر ۵/۱۴ درصد مى‌باشد که اين ميزان در مردان سالخورده برابر ۳۱/۵ درصد و در زنان سالخورده برابر ۶۰/۳ درصد مى‌باشد.


- طبق سرشمارى سال ۱۳۴۵ کل کشور ميزان اشتغال سالمندان ۶۵ ساله و بالاتر نسبت به شاغلين ۱۰ ساله و بيشتر برابر ۲۰/۳ درصد مى‌باشد که اين ميزان در مردان سالخورده برابر ۴۱/۳ درصد و در زنان سالخورده برابر ۸۵/۱ درصد مى‌باشد.


- طبق سرشمارى سال ۱۳۵۵ کل کشور ميزان اشتغال سالمندان ۶۵ ساله و بالاتر نسبت به شاغلين ۱۰ ساله و بيشتر برابر ۳/۷۶ درصد مى‌باشد که اين ميزان در مردان سالخورده برابر ۰۹/۴ درصد و در زنان سالخورده برابر ۷۲/۱ درصد مى‌باشد.


- طبق سرشمارى سال ۱۳۶۵ کل کشور ميزان اشتغال سالمندان ۶۵ ساله و بالاتر نسبت به شاغلين ۱۰ ساله و بيشتر برابر ۳/۲۴ درصد مى‌باشد که اين ميزان در مردان سالخورده برابر ۴۱/۳ درصد و در زنان سالخورده برابر ۴۳/۱ درصد مى‌باشد.


- طبق سرشمارى سال ۱۳۷۰ کل کشور ميزان اشتغال سالمندان ۶۵ ساله و بالاتر نسبت به شاغلين ۱۰ ساله و بيشتر برابر ۴/۳۵ درصد مى‌باشد که اين ميزان در مردان سالخورده برابر ۶۵/۴ درصد و در زنان سالخورده برابر ۴۹/۱ درصد مى‌باشد.


- طبق سرشمارى سال ۱۳۷۵ کل کشور ميزان اشتغال سالمندان ۶۵ درصد و بالاتر نسبت به شاغلين ۱۰ ساله و بيشتر برابر ۴/۸۴ درصد مى‌باشد که اين ميزان در مردان سالخورده برابر ۲۷/۵ درصد و در زنان سالخورده برابر ۷۲/۱ درصد مى‌باشد.


با مقايسهٔ ميزان اشتغال سالمندان در سال‌هاى ۱۳۳۵، ۱۳۴۵، ۱۳۵۵، ۱۳۶۵، ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ به اين نتيجه مى‌رسيم که درصد اشتغال سالخوردگان از ۱۴/۵ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۲۰/۳ درصد در سال ۱۳۴۵ پائين آمده است و از ۷۶/۳ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۲۴/۳ درصد در سال ۱۳۶۵ پائين آمده است، که مى‌تواند ناشى از جنگ تحميلى باشد.


درصد اشتغال سالخوردگان از ۲۴/۳ درصد در سال ۱۳۶۵ به ۳۵/۴ درصد در سال ۱۳۷۰ افزايش داشته که مى‌تواند به‌خاطر عدم صحت سرشمارى سال ۱۳۷۰ باشد.


۴/۴۱ درصد و غيرفعال از نظر اقتصادى ۶/۵۸ درصد مى‌باشد که اين ميزان در مردان سالخورده برابر ۱/۷۴ درصد و ۹/۲۵ درصد و در زنان سالخورده برابر ۸/۵ درصد و ۲/۹۴ درصد مى‌باشد.


- طبق سرشمارى ۱۳۴۵ کل کشور سالخوردگان ۶۵ ساله و بالاتر فعال از نظر اقتصادى برابر ۸/۲۵ درصد و غيرفعال از نظر اقتصادى برابر ۲/۷۴ درصد مى‌باشد که اين ميزان در مردان برابر ۴۶ درصد و ۵۴ و در زنان سالخورده برابر ۴ و ۹۶ درصد مى‌باشد.


- طبق سرشمارى سال ۱۳۵۵ کل کشور سالخوردگان ۶۵ ساله و بالاتر فعال از نظر اقتصادى برابر ۸/۳۱ درصد و غيرفعال از نظر اقتصادى ۲/۶۸ درصد که اين ميز آنها در مردان سالخورده برابر ۴/۵۶ درصد و ۶/۴۳ درصد و در زنان سالخورده ۵/۴ درصد و ۹۵/۵ درصد مى‌باشد.


- طبق سرشمارى سال ۱۳۶۵ کل کشور سالخوردگان ۶۵ ساله و بالاتر فعال از نظر اقتصادى برابر ۵/۲۸ درصد و غيرفعال از نظر اقتصادى برابر ۵/۷۱ درصد که اين ميزان‌ها در مردان سالخورده برابر ۱/۵۳ درصد و ۹/۴۶ درصد مى‌باشد و در زنان سالخورده برابر ۸/۲ درصد و ۲/۹۷ درصد مى‌باشد.


- طبق سرشمارى سال ۱۳۷۰ کل کشور سالخوردگان ۶۵ ساله و بالاتر فعال از نظر اقتصادى برابر ۳۵ درصد و غيرفعال از نظر اقتصادى برابر ۶۵ درصد مى‌باشد که ميزان‌هاى فوق در مردان سالخورده برابر ۵/۵۹ درصد و ۵/۴۰ درصد و در زنان سالخورده برابر ۵/۳ درصد و ۵/۹۶ درصد مى‌باشد.


- طبق سرشمارى سال ۱۳۷۵ کل کشور سالخوردگان ۶۵ ساله و بالاتر فعال از نظر اقتصادى برابر ۳۰ درصد و غيرفعال از نظر اقتصادى برابر ۶۹ درصد مى‌باشد که ميزان‌هاى فوق در مردان سالخورده برابر ۳/۵۴ درصد و ۴۵ درصد و در زنان سالخورده برابر ۷/۲ درصد و ۹/۹۶ درصد مى‌باشد.


از درصدهاى فوق چنين نتيجه گرفته مى‌شود که سالخوردگان غيرفعال از نظر اقتصادى را اغلب زنان سالخوردهٔ خانه‌دار تشکيل مى‌دهند.

جدول جمعيت ۶۵ ساله و بالاتر برحسب جنس و وضع فعاليت کل کشور

سال جنس جمع کل فعال از نظر اقتصادى
جمع شاغل به‌کار بى‌کار و جوياى کار درصد
۱۳۳۵ مرد و زن
مرد
زن
۷۵۱،۶۰۷
۳۹۲،۰۷۸
۳۵۹،۵۲۹
۳۱۱،۴۷۸
۲۹۰،۵۳۷
۲۰،۹۴۱
۳۰۳،۹۵۷
۲۸۳،۳۱۵
۲۰،۶۴۲
۷/۵۲۱
۷،۲۲۲
۲۹۹
۴۱/۴
۷۴/۱
۵/۸
۱۳۴۵
مرد و زن
مرد
زن
۹۶۶،۷۰۰
۵۰۴،۱۰۰
۴۶۲،۶۰۰
۲۵۰،۳۰۰
۲۳۱،۹۰۰
۱۸،۴۰۰
۲۲۷،۷۰۰
۲۱۰،۲۰۰
۱۷،۵۰۰
۲۲،۶۰۰
۲۱،۷۰۰
۹۰۰
۲۵/۸
۴۶
۴
۱۳۵۵ مرد و زن
مرد
زن
۱،۱۸۶،۴۷۰
۶۲۴،۳۸۷
۵۶۲،۰۸۳
۳۷۷،۳۵۸
۳۵۲،۱۵۲
۲۵،۲۰۶
۳۳۱،۱۱۴
۳۱۰،۲۳۶
۲۰،۸۷۸
۴۶،۳۳۴
۴۱،۹۱۶
۴،۳۲۸
۳۱/۸
۵۶/۴
۴/۵
۱۳۶۵ مرد و زن
مرد
زن
۱،۵۰۱،۷۱۸
۷۶۷،۹۱۶
۷۳۳،۸۰۲
۴۲۸،۳۳۶
۴۰۷،۷۵۷
۲۰،۵۷۹
۳۵۶،۲۹۰
۳۴۲،۳۱۵
۱۳،۹۵۷
۷۲،۰۴۶
۶۵،۴۴۲
۶،۶۰۴
۲۸/۵
۵۳/۱
۲/۸
۱۳۷۰ مرد و زن
مرد
زن
۱،۸۹۰،۱۹۳
۱،۰۶۵،۷۵۳
۸۲۴،۴۴۰
۶۶۲،۳۴۴
۶۳۳،۸۸۹
۲۸،۴۵۵
۵۶۹،۷۲۱
۵۵۱،۳۵۷
۱۸،۳۶۴
۹۲،۶۲۳
۸۲،۵۳۲
۱۰،۰۹۱
۳۵
۵۹/۵
۳/۵
۱۳۸۰ مرد و زن
مرد
زن
۲،۵۹۵،۱۸۱
۱،۳۸۲،۴۴۸
۱،۲۱۲،۷۳۳
۷۸۴،۲۲۳
۷۵۰،۹۴۷
۳۳،۲۷۶
۷۰۵،۱۷۲
۶۷۴،۷۸۱
۳۰،۳۹۱
۷۹،۰۵۱
۷۶،۱۶۶
۲،۸۸۵
۳۰
۵۴/۳
۲/۷


سال جنس جمع کل غيرفعال از نظر اقتصادى
جمع خانه‌دار محصل درآمد بدون کار ساير درصد
۱۳۳۵ مرد و زن
مرد
زن
۷۵۱،۶۰۷
۳۹۲،۰۷۸
۳۵۹،۵۲۹
۴۴۰،۱۲۹
۱۰۱،۵۴۱
۳۳۸،۵۸۸
۱۷۱،۹۱۱
-
۱۷۱،۹۱۱
۴۳۱
۱۱۸
۳۱۳
-
-
-
۲۷۶،۷۸۷
۱۰۱،۴۲۳
۱۶۶،۳۶۴
۵۸/۶
۲۵/۹
۹۴/۲
۱۳۴۵
مرد و زن
مرد
زن
۹۶۶،۷۰۰
۵۰۴،۱۰۰
۴۶۲،۶۰۰
۷۱۶،۴۰۰
۲۷۲،۲۰۰
۴۴۴،۲۰۰
۱۵۵،۴۰۰
-
۱۵۵،۴۰۰
-
-
-
-
-
-
۵۶۱،۰۰۰
۲۷۲،۲۰۰
۲۸۸،۸۰۰
۷۴/۲
۵۴
۹۶
۱۳۵۵ مرد و زن
مرد
زن
۱،۱۸۶،۴۷۰
۶۲۴،۳۸۷
۵۶۲،۰۸۳
۸۰۹،۱۱۲
۲۷۲،۲۳۵
۵۳۶،۸۷۷
۳۸۰،۷۹۴
-
۳۸۰،۷۹۴
-
-
-
۳۱۶،۸۱۶
۲۰۹،۰۷۳
۱۰۷،۷۴۳
۱۱۱،۵۰۳
۶۳،۱۶۲
۴۸،۳۴۰
۶۸/۲
۴۳/۶
۹۵/۵
۱۳۶۵ مرد و زن
مرد
زن
۱،۵۰۱،۷۱۸
۷۶۷،۹۱۶
۷۳۳،۸۰۲
۱،۰۷۳،۳۸۲
۳۶۰،۱۵۹
۷۱۳،۲۲۳
۵۱۹،۶۰۲
۱۳،۵۴۷
۵۰۶،۰۵۵
۱۱،۱۱۳
۵،۷۸۷
۵،۳۲۶
۱۹۳،۰۰۸
۱۴۷،۷۵۷
۴۵،۲۵۱
۳۴۹،۶۵۹
۱۹۳،۰۶۸
۱۵۶،۵۹۱
۷۱/۵
۴۶/۹
۹۷/۲
۱۳۷۰ مرد و زن
مرد
زن
۱،۸۹۰،۱۹۳
۱،۰۶۵،۷۵۳
۸۲۴،۴۴۰
۱،۲۲۷،۸۴۹
۴۳۱،۸۶۴
۷۹۵،۹۸۵
۶۱۷،۳۱۶
۳۴،۹۷۵
۵۸۲،۳۴۱
۱۱،۵۵۵
۶،۱۰۲
۵،۴۵۳
۲۰۵،۴۹۹
۱۷۷،۳۷۰
۲۸،۱۲۹
۳۹۳،۴۷۹
۲۱۳،۴۱۷
۱۸۰،۰۶۲
۶۵
۴۰/۵
۹۶/۵
۱۳۸۰ مرد و زن
مرد
زن
۲،۵۹۵،۱۸۱
۱،۳۸۲،۴۴۸
۱،۲۱۲،۷۳۳
۱،۷۹۸،۷۷۱
۶۲۳،۵۰۷
۱،۱۷۵،۲۶۴
۸۷۶،۳۸۶
۱۷،۵۳۵
۸۵۸،۸۵۱
۵،۶۳۷
۲،۷۷۲
۲،۸۶۵
۵۸۳،۸۶۸
۴۱۶،۰۳۱
۱۶۷،۸۳۷
۳۳۲،۸۸۰
۱۸۷،۱۶۹
۱۴۵،۷۱۱
۶۹/۳
۴۵
۹۶/۹