اين عوامل را نيز مرتن در شهر کرافتون مورد بررسى قرار داده است.