برحسب فاصلهٔ محل اقامت قبلى هر يک از زن و شوهرها معلوم شده است که ۷۶ درصد ازدواج‌ها بين افرادى صورت گرفته است که حداکثر ۲۰ کوچه با هم فاصله دارند و از آن ميان ۳۵ درصد بين افرادى که کمتر از ۵ کوچه با هم فاصله دارند (اين بررسى توسط کندى در شهر نيوهان ”Kennedy New Haven“ به‌عمل آمده است) ليکن از اين بررسى تأثير نسبى متغير جامعه‌شناسى (منزلت) و متغير اکولوژى (مجاورت) مستفاد نمى‌شود. مثلاً سياه‌پوستان ـ ايتاليائى‌ها و يا يهوديان اين شهر در محله‌هاى مشابه مجتمع شده‌اند. بنابراين ممکن است عامل قومى بيش از مجاورت مکانى در اين توزيع ازدواج‌ها براساس نزد يکى مؤثر بوده است.