کوشش‌هاى انضباطى نيز از نظر فرم و کيفيت در اخلاق و رفتار و هم در امر عقب‌ماندگى تحصيلى کودکان اثرات ناموزونى دارد. ما در اين زمينه از نمونه‌هاى بسيارى مى‌توانيم يادکنيم که برخى از آنها بدينقرارند.


- امر و نهى مکرر والدين در امر تحصيل که کودک را به موضعگيرى عليه آنان وامى‌دارد.


- تضاد و تعارض بين دستورها و امر ونهى‌ها که خود مشکل ديگرى را در اين زمينه پديد مى‌آورد.


- تحقيرها و ملامت‌هاى بسيار که عقده‌ساز و گيج کننده‌اند.


- خشونت‌ها درتنبيه و سختگيرى‌هاى بسيار والدين يا معلمان.


- برخ کشيدن‌ها در زمينه موقعيت کودک و مقايسه او با ديگران که زمينه‌ساز يأس و نگرانى است.


- انتظارات و توقعات بسيار خانواده که زمينه را براى موقعيت‌هاى اضطراب‌آميز فراهم مى‌کند و گاهى منجر به اين مى‌گردد که کودک عصبى گردد و قادر به تمرکز قواى فکرى نباشد.