پوسترها بايد بتوانند به‌سرعت ارتباط برقرار کنند. به‌همين علت نبايد داراى جزئيات فراوان باشند و سادگى پوستر قادر خواهد بود پيام را به بيننده القاء کند. معمولاً بهترين پوسترها داراى مشخصات زير هستند:


- هدف: داراى هدف و منظور خاص هستند.


- وضوح و روشنى: داراى پيام روشن و واضح هستند و هرگز بينندگان را در شک و ترديد قرار نمى‌دهند.


- بزرگى: به‌اندازه کافى بزرگ هستند و مشکلى را براى ديدن و درک ايجاد نمى‌کنند. به‌عبارت ديگر در يک آن پيام را منتقل مى‌کنند.


- معنى‌دارى: دارى رنگ‌هاى زنده و معنى‌دار هستند.