تابلوهاى آموزشى جزو پُر کاربردترين و فراوان‌ترين مواد آموزشى غيرنورتاب هستند که در تمامى مراکز آموزشى کاربرد دارند. تابلوهاى آموزشى انواع متعدد دارند که برخى از انواع آن داراى کاربرد بيشترى هستند.