چارت‌هاى اخبارى

چارت‌هاى اخبارى را شامل ورقه‌ها و يا تابلوهايى مى‌دانند که به ديوار نصب‌شده و نظير پوستر، اطلاعاتى را به گيرندگان عرضه مى‌دارند ولى مطالب مندرج در آنها جامع‌تر بوده و ممکن است حاوى نمودارها، نشانه‌ها، عکس‌ها، تصاوير و نظاير آنها باشند.


چارت‌هاى اخبارى براى درک بيشتر اطلاعاتى که ازطرف ديگر به‌اطلاع مردم رسيده است بکار گرفته مى‌شوند، بنابراين محتواى آنها با اطلاعات مذکور بستگى تام دارد. به‌طورى که چارت اخبارى نمايانگر و نشان‌دهندهٔ يک ايده کلى و عمومى از يک موضوع به‌خصوص است.


در تهيه چارت‌هاى اخبارى بايستى توجه داشت که تصاوير و مطالب را چنان تهيه کرد که جالب بوده و توجه را به خود جلب نمايند. بعلاوه محل نصب اينگونه چارت‌ها نيز مهم است. به‌طور کلى آنها را در اماکنى که محل عبور عده زيادى از گيرندگان است نصب نموده و با مقدارى نور اضافى توجه را به آن جلب مى‌نمايند.

چارت‌هاى آموزشى

چارت‌هاى آموزشى نيز کليه خصوصيات چارت‌هاى اخبارى را دارابوده ولى درک منظور آنها مستلزم توضيحات شفاهى معلمان نيز هست. متخصصان تفاوتى را بين چارت‌هاى اخبارى و پوسترها قائل هستند.


فراموش نکنيد که يکى از وظايف شما در اثناى ارائه چارت‌هاى آموزشى جلب توجه به مطالب مندرج در آنهاست. بنابراين قبل از استفاده از چارت و ارائه مطالب، کليه تصاوير و مطالبى که روى تخته و يا ديوار موردنظر نصب کرده‌ايد، برداريد. سعى کنيد از چارت‌هاى آموزشى به‌عنوان مقدمه و شروع درس و يا نتيجه‌گيرى و خلاصه‌کردن مطالب استفاده کنيد. در چنين حالتي، کوشش کنيد که محتواى چارت‌ها با مطالبى که درحين تدريس ارائه داده‌ايد جدا از يکديگر به‌نظر نرسند.